Kind en ouder

Beter onderwijs, begin bij jezelf

Iedereen heeft recht om te staken, maar volgens ons moet een staking wel goed onderbouwd zijn en gericht zijn tegen de juiste partijen.

De acties vanuit het primair onderwijs zorgen voor hoge kosten bij ouders, verzorgers en andere belanghebbende. Ook zijn onze kinderen de dupe die door deze stakingen kostbare lesuren missen. Wij denken dat er verschillende andere manieren zijn om actie te voeren zonder dat kinderen daar de dupe van zijn.

Beter onderwijs voor onze kinderen en betere werkomstandigheden voor iedereen in het primair onderwijs is nodig, echter zijn de huidige acties gericht tegen de verkeerde partijen. We hebben uw steun hard nodig om onze ideeën kracht bij te zetten.

Steun ons en teken de petitie van OUDERSinACTIE.

Teken de petitie

Wij zijn voor

Gegarandeerd onderwijs voor onze kinderen

Onderwijs aan kinderen is een basisrecht in onze samenleving. Een kind heeft geen invloed op het beleid en is derhalve dus altijd de dupe. Acties dienen gericht te zijn tegen de mensen die er invloed op hebben.

Goede plannen om werkdruk te verlagen

Alleen geld vragen zonder dat er concrete plannen zijn hoe de werkdruk verlaagd moet worden, vraagt om vrije interpretatie en onjuiste uitgaven in de toekomst waarop geen controle uitgeoefend kan worden.

Betrokkenheid van ouders in het primair onderwijs

Veel administratieve taken zijn bedacht ter verantwoording naar ouders en het binnenhalen van toekomstige leerlingen. Geef ouders middels de ouderraad directe invloed op wat wel en wat niet bijgehouden moet worden, hoe vaak en hoe veel.

Regie over werkdruk bij leraren en schoolbesturen

Werkdruk kan voor een groot gedeelte binnen het onderwijs zelf geregeld worden. Schoolbesturen hebben veel invloed op de administratieve werklast van personeel. Daarnaast kan er beschikbaar geld gebruikt worden voor extra onderwijsondersteunend personeel dat eveneens werkdrukverlagend werkt.

Inzage in geldstromen in het primair onderwijs

Eigen vermogens van basisscholen groeien sinds 2006, terwijl er voortdurend gewezen wordt op de tekorten. Er moet openheid komen in hoeveel scholen te besteden hebben, waar het aan uitgegeven wordt en hoe. Er moet een maximaal percentage komen dat scholen in eigen vermogen mogen houden waaraan doelen gekoppeld zijn voor eventuele bestedingen in de toekomst.

Leraar-kind ratio vastleggen in het CAO

Het meest doeltreffende middel om kleinere klassen te creëren is een leraar-kind ratio in te voeren in het onderwijs. Hierop kan de formatie goed afgestemd worden en is duidelijk hoeveel geld de personele inzet kosten moet/mag.

Wij zijn tegen

Stakingen in het primair onderwijs

Acties in het onderwijs horen op een manier te gebeuren waarmee het onderwijs aan het kind niet geschaad wordt. Hele dag(en) de school sluiten maakt kinderen en ouders de dupe.

Ongecontroleerd geld geven aan onderwijsinstellingen

De overheid moet geldstromen richting onderwijs een duidelijke bestemming geven waaraan het besteed mag en moet worden, zodat het terecht komt waar het nodig is en niet kan verdwijnen in de reserves.

Meer regelgeving vanuit de overheid

Meer regels vanuit de overheid leidt tot meer bureaucratie en daarmee verhoging van de werkdruk. Schoolbesturen en leerkrachten moeten meer zelfsturend worden. Inspectie houdt toezicht op het daadwerkelijk gegeven onderwijs en kwaliteit en niet op metingen zoals bv. de CITO.
Overheid dient kaders te scheppen en te sturen op kwaliteit en niveau.

Teken de petitie!

Help ons bij te dragen aan beter onderwijs